top of page

J-Menin yleiset ohjelmatoimitusehdot

Löydät alta yksityiskohtaiset ehdot, joihin sitoudut tilatessasi esiintymisen J-Menin tai Vallenius Musicin kautta. Lue ne huolellisesti läpi jo ennen keikan varaamista, jotta säästyt yllätyksiltä ja kysy rohkeasti, jos joku kohta jäi epäselväksi!

Ehdot pohjautuvat Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n yleisiin ohjelmatoimitusehtoihin.

VALLENIUS MUSICIN JA J-MENIN YLEISET OHJELMATOIMITUSEHDOT 2023->

1. Vallenius Musicin ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja (myöhemmin ”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin Vallenius Musicin ja J-Menin (myöhemmin ”Toimittaja”) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin ”Tilaaja”) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin. Toimittajaa ja Tilaajaa kutsutaan myöhemmin yhdessä osapuoliksi (”Osapuolet”).

 

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo

Jollei Osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lukien, kun Osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet ohjelman varaamisesta Tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Näin ollen myös suullisessa sopimuksessa noudatetaan Yleisiä ehtoja.

 

3. Kirjallisen tilausvahvistuksen merkitys

Kirjallisen tilausvahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille Osapuolille dokumentaationa siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli Tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta tai muuta sovittu kirjallista vahvistusta Toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa, ellei sitä kirjallisesti kuten sähköpostitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

 

4. Sopimuksen irtisanomismenettely

Ohjelmatoimitussopimus voidaan sesongin ulkopuolella (syys-toukokuu) puolin ja toisin irtisanoa kuluitta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuten sähköpostitse viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää, mikäli sopimuksessa ei ole muuta sovittu. 

Alle kuusikymmentä (60) päivää ennen peruutetun tilauksen peruutusmaksu on 25 % sovitusta palvelun kokonaishinnasta. 

Alle kolmekymmentä (30) päivää ennen peruutetun tilauksen peruutusmaksu on 100% sovitusta palvelun kokonaishinnasta. 

Lyhyemmistä tai pidemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

 

Kesäsesongin (kesä-elokuu) osalta noudatetaan yhdeksänkymmenen (90) päivän peruutusehtoa (90 päivää tai alle, peruutusmaksu 100%), joka lasketaan ensimmäisestä esityspäivästä. Alle satakaksikymmentä (120) päivää ennen peruutetun tilauksen peruutusmaksu on 25 % sovitusta palvelun kokonaishinnasta, mikäli ei ole toisin sovittu.

 

Osapuolet voivat sopia erikseen ennakkomaksusta, mikäli se katsotaan molempien Osapuolien tai Toimittajan osalta tarpeelliseksi. Ennakkomaksu on 50 % ilman erillistä sopimista sovitusta palvelun kokonaishinnasta, mikäli Tilaajalla on luottohäiriömerkintä. Tällöin Toimittajalla on oikeus harkintansa perusteella vaatia myös täysimääräistä ennakkomaksua. Ennakkomaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli tilaus joudutaan perumaan yksin Toimittajasta johtuvasta syystä.

5. Ennakoitu sopimusrikkomus

Jos sopimuksen teon jälkeen Tilaajan taloudelliset olot taikka maksukyky tai -halu osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten tai muiden maksuhäiriöiden perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, ennakkomaksua tai vaatia riittävää ja kattavaa vakuutta taikka purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Ennen sopimuksen purkamista yksipuolisesti on Osapuolten käytävä sovinnollinen neuvottelu maksuehdon muuttamisesta, vakuuden asettamisesta, ennakkomaksusta ja sopimuksen purusta.

 

Jos Tilaaja ei noudata uusia Toimittajan määrittämiä maksuehtoja tai aseta riittävää ja kattavaa vakuutta, tämä tulkitaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jolloin Toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 10 mukaisesti.

 

Jos sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä perustellusti olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, Tilaajalla on oikeus vaatia kohtuullinen vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli Toimittaja ei aseta vakuutta kohtuullisessa ajassa, on Tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja Tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 10 mukaisesti.

 

6. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus

Mikäli Tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, Toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 10 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset Tilaajan kanssa ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus täysimääräiseen vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen ja kustannusten mukaan.

 

7. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

 

Ohjelmatoimituskorvaus voi olla arvonlisäverollinen, mikäli Toimittaja on hakeutunut tästä arvonlisäverolliseksi. Mahdollinen 10 %:n määräinen tai kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero on määritetty itse sopimuksessa.

 

8. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle ja heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa riittävällä ja kattavalla tavalla yllä mainittujen vahinkojen varalta.

 

Tilaaja vastaa täysimääräisesti niistä vahingoista, jotka aiheuttavat Toimittajalle tai esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lukien kun kuljetuskalusto on purettu ja siihen asti, kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu, pois lukien tilanteet, joissa esiintyjäryhmä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti vahingon osalta. Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu tavanomaisella vakuutuksella.

 

Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa Tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Edellä mainittu vastuunrajoituslauseke ei ole voimassa, jos Tilaaja aiheuttaa vahingon törkeästä huolimattomuudesta, tahallisesti tai lainvastaisella toiminnalla taikka Yleisten ehtojen rikkomisella.

 

Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista sekä mahdollisesta huolimattomuudestaan aiheuttamasta kaluston katoamisesta. Toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä mahdollisesti törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti aiheuttamista vahingoista. Tällaisessa tapauksessa Tilaaja voi pidättäytyä maksamasta esiintymiskorvausta.

 

Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia aineita, savuja tai yhdisteitä kuten esimerkiksi aineita, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia, näkökyvyn heikentymistä, liukkautta lattiapinnoille ja niin edelleen. Tilaajan tulee myös varmistaa, että esiintyjien tiloissa ei ole haitallisia mikrobeja kuten hometta tai muita aineita tai yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa esiintyjille terveydellisiä haittoja tai vaaraa terveydelle, kuten työturvallisuuslaissa on määrätty. Esiintyjällä on oikeus kieltäytyä esiintymästä, mikäli tilat eivät vastaa näitä ehtoja tai mikäli tilat eivät ole turvalliset. Tällaisessa tapauksessa Toimittajalla on kuitenkin oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan.

 

Tilaaja vastaa tilaisuuden edellyttämästä riittävästä järjestyksenvalvonnasta. Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan eikä mahdollisia puutteita korjata viipymättä Tilaajan toimesta, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Esiintyjän aiheuttaessa järjestyshäiriötä tai yllyttäen niihin, on Tilaajalla oikeus keskeyttää esiintyminen. Tällaisissa tapauksissa toisella Osapuolella on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon tai vastavuoroisesti sen hyvitykseen kokonaisuudessaan. Molempien Osapuolten tulee yhteisymmärryksessä ja viivytyksettä pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet siten, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.

 

Mikäli esiintymispaikka ei vastaa alan normaalia turvallisuustasoa, on esiintyjällä oikeus kieltäytyä esiintymisestä. Tilaajalla on oikeus saattaa tapahtumapaikka turvalliseksi viipymättä sekä pyytää siirtämään esiintymisaikaa kohtuudella, mikäli siihen ei ole estettä kuten esiintyjän seuraava esiintyminen muualla. Tilaajalla on oikeus poistaa esiintyjän crew:n jäseniä esiintymisalueelta ja muista tiloista, mikäli he aiheuttavat merkityksellisiä järjestyshäiriöitä todennettavasti.

 

 

9. Tilaajan asema esiintyjäryhmän jäseniin nähden

Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa Tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktio-oikeutta. Toimittaja vastaa siitä, ettei Tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.

 

Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön. Samoin tilaaja ei voi vedota seikkoihin, jotka liittyvät sijaisten käyttöön. Toimittaja vastaa siitä, että kulloinenkin kokoonpano vastaa henkilömäärältään ja taitotasoltaan vähintään sitä tasoa, joka tarjousvaiheessa on luvattu.


 

10. Vahingonkorvaus

Yleinen vahingonkorvausperuste

 

Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 11 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti: Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen arvonlisäveroton hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin.

 

Mainehaittavahingot ja saamatta jääneet lipputulot eivät ole korvattavia vahinkoja.

 

Myöhästyminen

 

Jos esiintyjäryhmä myöhästyy olennaisesti muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen, muttei peruuntumista, vahingonkorvaus määrittyy seuraavasti:

 

Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta esiintyjästä johtuvasta syystä, joka ei ole ylivoimainen este ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun esiintymisvelvoitteen, Tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta prosenttiyksikköä sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta esiintymisvelvoitteesta. Myös Tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan myötävaikuttaa käytettävissä olevin keinoin siihen, että esiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

 

Reklamaatio

 

Mahdolliset virheilmoitukset ja korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli Tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä, se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli virheilmoitusta ja korvausvaatimusta ei esitetä ajallaan, se aiheuttaa puhevallan ja oikeuden menetyksen kyseessä olevassa asiassa pois lukien suuret festivaalit.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittu ohjelmatoimitussopimuksen kokonaisarvolla tarkoitetaan välittömiä kuluja.

 

11. Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

 

A.    Yleiset force majeure ­tapaukset, kuten sota, laillinen ja laiton lakko, työtaistelutoimenpide, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen, tietoliikenteen ja energianjakelun keskeytyminen, epidemia ja pandemia, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset ja muut vastaavat syyt

 

B.    Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta Tilaajalle on toimitettava todisteena luottamuksellisesti käsiteltävä lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.

 

C.    Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu erittäin vaikeaksi tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

 

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan Osapuolelle ei synny mitään taloudellisia tai toimimisvelvoitteita toisiaan kohtaan siltä osin, kun ylivoimainen este estää sopimuksen mukaisen suorituksen.

 

Mikäli esiintyminen estyy Tilaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen, on Tilaaja siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti ja muut vastaavat syyt.

 

12. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa Osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

 

Mikäli ilmoitukset on todisteellisesti tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekinedistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

 

Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessaan artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten Tilaajan on osoitettava asianmukainen paikka.

 

13. Esiintyjäryhmän laitteiden käyttö

Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.


 

14. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia pois lukien ne mahdolliset lainvalinta- ja viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.

 

Mahdolliset erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan aina ensisijaisesti Osapuolten välisin sovinnollisin neuvotteluin. Mikäli mainitut sovinnolliset neuvottelut eivät johda ratkaisuun asiassa, niin sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

15. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia.

 

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa­ tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, Toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudesta, purkaa sopimuksen noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta Yleisten ehtojen kohdan 10 mukaisesti.

bottom of page